Hình vẽ trong LaTeX

Bữa giờ mình được nhờ chỉnh sửa lại 1 bài paper và đang dùng LaTeX để chỉnh. Bài này từ đầu viết trên MS Word, nhìn vào thấy format không chuẩn gì cả nên mình đã dùng LaTeX để chỉnh lại. Vì mình muốn mọi thứ nhìn vào phải “hoàn hảo” nên phần hình ảnh cũng muốn chuyển sang dạng vector.

 

Cách “hoàn hảo” nhất để đưa ảnh vào trong LaTeX đó là code ảnh luôn bằng LaTeX, ví dụ như có thể dùng TikZ. Tuy nhiên cách này rất mất công. Cách đỡ mất công hơn là dùng các chương trình tạo ảnh, biểu đồ (MS Power Point, MS Visio, Inkscape, Graphviz, …) để tạo ảnh rồi lưu thành dạng PDF để import vào. Thông thường thì mình vẫn dùng Graphviz để tạo ảnh bằng code sau đó chỉnh lại thêm bằng Inkscape.

 

Hôm nay tìm hiểu thêm thì biết được Inkscape có chức năng lưu ảnh dạng PDF_TEX. Chức năng này cho phép lưu ảnh lại thành cả PDF (chứa hình) và TEX (chứa text). Khi import vào thì text sẽ được format theo style của file LaTeX mình đang làm. Cách này giúp cho ảnh và chữ đồng nhất với nhau về định dạng. Ví dụ văn bản dùng font XYZ size 12, thì text trong ảnh cũng dùng font XYZ size 12 luôn. Bây giờ mình vẫn đang tìm hiểu, khi nào thành thạo cái này mình sẽ cập nhật thêm.

Update 02 Aug 2014:

Mình đã thử cả Inkscape và Tikz, nhận xét như sau:

1. Inkscape (kết hợp với Graphviz): tạo ra hình đẹp, dễ dàng. Tuy nhiên khi nhúng vào LaTeX thì vẫn còn khó khăn do không scale theo tỉ lệ được. Có một cách để scale đó là chỉnh bề ngang của ảnh. Tuy nhiên, cách này sẽ không ổn nếu mình muốn tất cả ảnh trong bài đều cùng một tỉ lệ. Một khuyết điểm nữa là không tuỳ chỉnh font được, font sẽ tự động theo định dạng trong LaTeX hoặc theo font mình để từ trước.

2. Tikz: cách viết Tikz phức tạp hơn dot (ngôn ngữ trong Graphviz) nhiều nhưng thực sự mà nói thì Tikz rất mạnh. Sau khi đã quen với Tikz thì có lẽ không muốn trở lại dùng Inkscape + Graphviz nữa. Tikz cho phép tuỳ chỉnh gần như là mọi thứ.

Dưới đây là một số ví dụ (Tikz trên, Inkscape dưới, hình Inkscape đầu là chỉnh Inkscape dùng font trong LaTeX):

Tikz1 Inkscape1 Tikz2 Inkscape2

Advertisements
Posted in Computer Related, Programming | Leave a comment

Chấm điểm theo Rubric

Cái Rubric này mình nghe bạn mình bên khoa Lí nói đến lần đầu tiên. Mình cũng không để ý lắm, chỉ biết nó giúp cho GV chấm điểm SV toàn diện hơn. Hôm nay được giao phản biện 2 cái luận văn ĐH mà không rõ tiêu chí chấm ntn nên cũng tìm hiểu thử xem sao.

 

Theo như trên Wiki thì cái Rubric này là “a standard of performance for a defined population”. Mình đưa ra 1 số tiêu chí để đánh giá SV, mỗi tiêu chí sẽ có các thang điểm từ thấp đến cao nếu thỏa mãn một điều kiện nào đó. Về bản chất, mình nghĩ cách chấm điểm này cũng như cách chấm điểm truyền thống. Ví dụ như 1 bài làm sẽ có 10 câu, mỗi câu 1 điểm, nếu làm được phần này phần kia thì sẽ được 0.25 chẳng hạn. Cái quan trọng của Rubric là GV và SV sẽ cùng tạo ra cái rubric này.

Các bước tạo rubric theo Wiki mô tả:

  1. Have students look at models of good versus “not-so-good” work. A teacher could provide sample assignments of variable quality for students to review.
  2. List the criteria to be used in the scoring rubric and allow for discussion of what counts as quality work. Asking for student feedback during the creation of the list also allows the teacher to assess the students’ overall writing experiences.
  3. Articulate gradations of quality. These hierarchical categories should concisely describe the levels of quality (ranging from bad to good) or development (ranging from beginning to mastery). They can be based on the discussion of the good versus not-so-good work samples or immature versus developed samples. Using a conservative number of gradations keeps the scoring rubric user-friendly while allowing for fluctuations that exist within the average range (“Creating Rubrics”).
  4. Practice on models. Students can test the scoring rubrics on sample assignments provided by the instructor. This practice can build students’ confidence by teaching them how the instructor would use the scoring rubric on their papers. It can also aid student/teacher agreement on the reliability of the scoring rubric.
  5. Ask for self and peer-assessment.
  6. Revise the work on the basis of that feedback. As students are working on their assignment, they can be stopped occasionally to do a self-assessment and then give and receive evaluations from their peers. Revisions should be based on the feedback they receive.
  7. Use teacher assessment, which means using the same scoring rubric the students used to assess their work.

Tuy nhiên, mình chỉ được giao cuốn LV để phản biện nên sẽ không thể cùng SV tạo ra cái rubric như thông thường được. Do đó cách tiện lợi nhất là tìm xem ở các trường ĐH khác họ đã tạo ra rubric ntn để chấm điểm LV của SV. Sau một hồi tìm hiểu thì thấy cái “Rubric for Faculty Feedback and Final Thesis Approval” của “University of Minnesota” có thể dùng được. Nên tạm thời mình sẽ dùng cái này và sẽ tìm hiểu thêm sau.

Posted in Teaching | Leave a comment

LaTeX listings.sty

Error:

File `listings.sty’ not found

 

Solution:

Update MikTeX

by running miktex-update_admin.exe

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Facts

1. JUnit: automatically test your Java program

2. Mosaic: create a photo from multiple small photos

Posted in Computer Related | Leave a comment

Winshell and Acrobat Reader 11

Error message

Cannot start AcrobatReader or open the document.
1. Please check on the exe file and cmd line of the PDFView options.
2. Please set correct Adobe DDE Version in registry key ‘HKEY_CLASSES_ROOT\acrobat\shell\open\ddeexec\application’

Solution

1. Start button, type in “regedit”, Enter

2. Ctrl + F, type in “AcroViewR10”, Enter

3. Change it to “AcroViewR11”

Reason

Adobe DDE Version is not correct.

Reference

http://tuxvoid.blogspot.jp/2013/03/winshell-cannot-start-acrobatreader-xi.html

Posted in Computer Related | Leave a comment

Moses SMT on Ubuntu 12.04 64 bit

1. Install necessary libraries

sudo apt-get install libboost-all-dev automake csh tcl tcl-dev tk gawk gzip bzip2 p7zip subversion git libtool
cd ~
mkdir moses
cd moses
mkdir bin

2. Install giza++

cd ~/moses
wget http://giza-pp.googlecode.com/files/giza-pp-v1.0.7.tar.gz
tar zxf giza-pp-v1.0.7.tar.gz
cd giza-pp
make
cp GIZA++-v2/GIZA++ ~/moses/bin/
cp mkcls-v2/mkcls ~/moses/bin/
cp GIZA++-v2/snt2cooc.out ~/moses/bin/
cp GIZA++-v2/snt2plain.out ~/moses/bin/
cp GIZA++-v2/plain2snt.out ~/moses/bin/

3. Install irstlm

cd ~/moses
svn co https://irstlm.svn.sourceforge.net/svnroot/irstlm/trunk irstlm_svn
cd ~/moses/irstlm_svn
./regenerate-makefiles.sh
./configure –prefix=/home/luyi/moses/bin/irstlm
make
make install

4. Install xmlrpc-c

cd ~/moses
svn co http://svn.code.sf.net/p/xmlrpc-c/code/super_stable xmlrpc-c
cd ~/moses/xmlrpc-c
./configure
make
sudo make install

5. Install mosesdecoder

cd ~/moses
git clone git://github.com/moses-smt/mosesdecoder.git -b RELEASE-1.0
cd mosesdecoder
./bjam -j2 –with-irstlm=/home/luyi/moses/bin/irstlm –prefix=/home/luyi/moses/bin/decoder –bindir=/home/luyi/moses/bin/decoder/bin –install-scripts=/home/luyi/moses/bin/decoder/scripts

http://blog.csdn.net/takamachi660/article/details/8867028

 

Part 2: Running an SMT system

We will use the Experiment Management System (EMS).

1. Requirements: GraphViz, ImageMagick, and GhostView

sudo apt-get install graphviz imagemagick gv

2. Run a sample configuration (need SRILM)

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment

GIZA++

Dùng cho alignment word-to-word.

Use:

http://wiki.apertium.org/wiki/Using_GIZA%2B%2B#trainGIZA.2B.2B.sh

Co-occurrence file: do build bởi moses cần thêm bước này

https://code.google.com/p/giza-pp/issues/detail?id=9

Output prefix: thêm -o

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5820/h12/undervisningsmateriale/assignment_mt_part2.pdf

Bash command

http://www.skorks.com/2010/05/executing-multiple-commands-a-bash-productivity-tip/

Posted in Computer Related, Programming | Leave a comment

Blender 3D Tutorial

http://gryllus.net/Blender/Lessons/

Posted in Computer Related | Leave a comment

Sử dụng Lucene trên Windows 7

1. Cài đặt

Download Lucene

Các phần mềm cần thiết khác: Java, Eclipse

2. Sử dụng Lucene trong Project Java

Create New Java Project

Add Lucene (file JAR) (Build Path > Add External Archives > lucene)

Posted in Programming | Leave a comment

Lucene Demo

Index file
java -cp /home/nqminh/lucene-3.1.0/lucene-core-3.1.0.jar:/home/nqminh/lucene-3.1.0/contrib/demo/lucene-demo-3.1.0.jar org.apache.lucene.demo.IndexFiles -docs /home/nqminh/lucene-3.1.0/TestData/
Search the Index
java -cp /home/nqminh/lucene-3.1.0/lucene-core-3.1.0.jar:/home/nqminh/lucene-3.1.0/contrib/demo/lucene-demo-3.1.0.jar org.apache.lucene.demo.SearchFiles
Underline dash can be USED.
Posted in Programming | Leave a comment