Author Archives: bluenqm

Hình vẽ trong LaTeX

Bữa giờ mình được nhờ chỉnh sửa lại 1 bài paper và đang dùng LaTeX để chỉnh. Bài này từ đầu viết trên MS Word, nhìn vào thấy format không chuẩn gì cả nên mình đã dùng LaTeX để chỉnh … Continue reading

Posted in Computer Related, Programming | Leave a comment

Chấm điểm theo Rubric

Cái Rubric này mình nghe bạn mình bên khoa Lí nói đến lần đầu tiên. Mình cũng không để ý lắm, chỉ biết nó giúp cho GV chấm điểm SV toàn diện hơn. Hôm nay được giao phản biện 2 … Continue reading

Posted in Teaching | Leave a comment

LaTeX listings.sty

Error: File `listings.sty’ not found   Solution: Update MikTeX by running miktex-update_admin.exe

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Facts

1. JUnit: automatically test your Java program 2. Mosaic: create a photo from multiple small photos

Posted in Computer Related | Leave a comment

Winshell and Acrobat Reader 11

Error message Cannot start AcrobatReader or open the document. 1. Please check on the exe file and cmd line of the PDFView options. 2. Please set correct Adobe DDE Version in registry key ‘HKEY_CLASSES_ROOT\acrobat\shell\open\ddeexec\application’ Solution 1. Start button, type in … Continue reading

Posted in Computer Related | Leave a comment

Moses SMT on Ubuntu 12.04 64 bit

1. Install necessary libraries sudo apt-get install libboost-all-dev automake csh tcl tcl-dev tk gawk gzip bzip2 p7zip subversion git libtool cd ~ mkdir moses cd moses mkdir bin 2. Install giza++ cd ~/moses wget http://giza-pp.googlecode.com/files/giza-pp-v1.0.7.tar.gz tar zxf giza-pp-v1.0.7.tar.gz cd giza-pp … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

GIZA++

Dùng cho alignment word-to-word. Use: http://wiki.apertium.org/wiki/Using_GIZA%2B%2B#trainGIZA.2B.2B.sh Co-occurrence file: do build bởi moses cần thêm bước này https://code.google.com/p/giza-pp/issues/detail?id=9 Output prefix: thêm -o http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5820/h12/undervisningsmateriale/assignment_mt_part2.pdf Bash command http://www.skorks.com/2010/05/executing-multiple-commands-a-bash-productivity-tip/

Posted in Computer Related, Programming | Leave a comment

Blender 3D Tutorial

http://gryllus.net/Blender/Lessons/

Posted in Computer Related | Leave a comment

Sử dụng Lucene trên Windows 7

1. Cài đặt Download Lucene Các phần mềm cần thiết khác: Java, Eclipse 2. Sử dụng Lucene trong Project Java Create New Java Project Add Lucene (file JAR) (Build Path > Add External Archives > lucene)

Posted in Programming | Leave a comment

Lucene Demo

Index file java -cp /home/nqminh/lucene-3.1.0/lucene-core-3.1.0.jar:/home/nqminh/lucene-3.1.0/contrib/demo/lucene-demo-3.1.0.jar org.apache.lucene.demo.IndexFiles -docs /home/nqminh/lucene-3.1.0/TestData/ Search the Index java -cp /home/nqminh/lucene-3.1.0/lucene-core-3.1.0.jar:/home/nqminh/lucene-3.1.0/contrib/demo/lucene-demo-3.1.0.jar org.apache.lucene.demo.SearchFiles Underline dash can be USED.

Posted in Programming | Leave a comment