Category Archives: Programming

Hình vẽ trong LaTeX

Bữa giờ mình được nhờ chỉnh sửa lại 1 bài paper và đang dùng LaTeX để chỉnh. Bài này từ đầu viết trên MS Word, nhìn vào thấy format không chuẩn gì cả nên mình đã dùng LaTeX để chỉnh … Continue reading

Posted in Computer Related, Programming | Leave a comment

GIZA++

Dùng cho alignment word-to-word. Use: http://wiki.apertium.org/wiki/Using_GIZA%2B%2B#trainGIZA.2B.2B.sh Co-occurrence file: do build bởi moses cần thêm bước này https://code.google.com/p/giza-pp/issues/detail?id=9 Output prefix: thêm -o http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5820/h12/undervisningsmateriale/assignment_mt_part2.pdf Bash command http://www.skorks.com/2010/05/executing-multiple-commands-a-bash-productivity-tip/

Posted in Computer Related, Programming | Leave a comment

Sử dụng Lucene trên Windows 7

1. Cài đặt Download Lucene Các phần mềm cần thiết khác: Java, Eclipse 2. Sử dụng Lucene trong Project Java Create New Java Project Add Lucene (file JAR) (Build Path > Add External Archives > lucene)

Posted in Programming | Leave a comment

Lucene Demo

Index file java -cp /home/nqminh/lucene-3.1.0/lucene-core-3.1.0.jar:/home/nqminh/lucene-3.1.0/contrib/demo/lucene-demo-3.1.0.jar org.apache.lucene.demo.IndexFiles -docs /home/nqminh/lucene-3.1.0/TestData/ Search the Index java -cp /home/nqminh/lucene-3.1.0/lucene-core-3.1.0.jar:/home/nqminh/lucene-3.1.0/contrib/demo/lucene-demo-3.1.0.jar org.apache.lucene.demo.SearchFiles Underline dash can be USED.

Posted in Programming | Leave a comment

Nutch Code

1. Crawl bin/nutch crawl urls -dir crawl -depth 5 -topN 100 >& crawl.log crawl urls if [ “$COMMAND” = “crawl” ] ; then CLASS=org.apache.nutch.crawl.Crawl Crawl() -dir crawl The crawled documents are stored in the “crawl” folder

Posted in Programming | Leave a comment

[Ubuntu] Nutch

http://wiki.apache.org/nutch/NutchTutorial 1. Download Nutch Download Nutch from here http://nutch.apache.org/ 2. Extract Extract the downloaded compressed file to a folder. For example, I use /home/nqminh/nutch-1.2 3. Create “urls” file In the nutch folder, create a file named urls, this file contains the … Continue reading

Posted in Programming | Leave a comment

[Ubuntu] JAVA_HOME

sudo bash -c “echo JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/ >> /etc/environment” sudo bash -c “echo NUTCH_JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/ >> /etc/environment”

Posted in Programming | Leave a comment

Threading Programming C#

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Programming | 1 Comment